Puppies

“Kissimmee” Shihpoo

“Kimber” Shihpoo

“Kodi” Shihpoo

“Corduroy” Maltipoo

“Ula” Shih Tzu

Shih Tzu 526

Shih Tzu 527

Shih Tzu 528

Shih Tzu 529

Shih Tzu 530