Shih Tzu Puppies

“Brownie” Shih Tzu 636

“Coco” Shih Tzu 635

“Arwen” Shih Tzu 632

“Gandolf” Shih Tzu 629

“Spice” Shih Tzu 395

Adopted Shih Tzu

“Eowyn” Shih Tzu 631 (Pending)

“Frodo” Shih Tzu 630 (Pending)

“Legolas” Shih Tzu 628 (Pending)

“Lil’ Chip” Shih Tzu 367 (Sold)